FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

FUNDACJA  ROZWOJU  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 

31-951 Kraków, os. Zgody 18   Tel./Fax : 12 – 642 13 28 kom. 502 405 761

Bank PEKAO SA Rachunek nr 83 1240 2294 1111 0010 3383 3100   

 www.frop.pl     www.frop.eu               e-mail: sekretariat@frop.pl  

KONTAKT
ZAKŁADY
STATUT

REGULAMIN KONKURSU  SMS


Regulamin konkursu Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS "FROP- APARATY"( „Konkurs”).

2. Fundacja Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Krakowie, os. Zgody 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000055995, NIP 521-00-02-019 („Organizator”) jest organizatorem konkursu „ FROP -APARATY”.

 3. Konkurs promowany jest za pomocą wiadomości SMS i e-mail, www.frop.pl , www.frop.eu, lub w innych mediach reklamowych. Konkurs ma charakter testu wiedzy, przy czym może być to wiedza ogólna lub specjalistyczna, z wykorzystaniem sprawdzianu spostrzegawczości i zręczności uczestników. Mechanizm wyłaniania osób uprawnionych do nagrody spośród tych,   którzy pomyślnie przeszli test wiedzy, a następnie udzielili najciekawszej odpowiedzi   na Zadanie/Pytanie Finałowe.

4. Konkurs rozpocznie się :

w dniu 1 września 2016. o godzinie 00:00 i trwać będzie  do 30 listopada 2016 r            do godziny 23:59.

5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego zarejestrowanego we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.  

§2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych   w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Fundacji  i Zarządu  Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownicy :TELEAUDIO DWA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.

3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

4. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie   (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z konkursem) wysyłając  e-mail na adres: sekretariat@frop.pl,  FROP  31-976 Kraków , os. Szkolne 8/36 -  podając swój numer telefonu .

§3 Przebieg Konkursu.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 1 września 2016 roku od godziny 00:00 do 30 listopada 2016 roku  do godziny 23:59 wysłać SMSa:

 

pod numer 7243 prefiks OSP lub PSP  i  NUMER OPERACYJNY JEDNOSTKI ,

( np. OSP – 000...itd,  lub  PSP – 000...itd ).

Koszt  wysłania jednego SMS-a wynosi  2 zł/2,46 zł z VAT.

 

2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS   z zadaniem konkursowym :

Świetnie! Teraz podaj kto jest polskim producentem aparatów powietrznych  i  wymyśl  reklamę tego sprzętu lub firmy. Swoja odpowiedz prześlij pod 7243 /2,46zlzVAT

 

3.a. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielać po otrzymaniu zadania i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.  Odpowiedź  tę należy wysyłać za pomocą SMS pod numer wskazany przez Organizatora zgodnie  z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z zadaniem.

4. Po wysłaniu SMSa z odpowiedzią na pytanie Uczestnik otrzymuje SMSa:

 

Dziękujemy za przesłanie smsa. Ze zwycięzcami skontaktujemy się po zakończeniu konkursu! POWODZENIA

 

5. Uczestnicy, którzy prawidłowo rozwiązali i odpowiedzieli na zadanie zostaną umieszczeni na liście ogłoszonej na stronie: www.frop.pl      www.frop.eu , oraz na FB.

6. Podstawowe kryteria oceny Zadania/Pytania są następujące: pomysłowość, zwięzłość  i oryginalność odpowiedzi. 

7. Niezależna Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z Zadaniem/Pytaniem zawartym w SMS-ie. Jednemu Uczestnikowi Konkursu, Niezależna Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę główną  i 2 nagrody pocieszenia.

8. Po zakończeniu Konkursu Organizator ustali listę osób uprawnionych do nagród. Spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadanie konkursowe, komisja wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi. Z pośród nich zostanie wyłoniona nagroda główna. Pozostałe  2 będą nagrodami pocieszenia.

9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych,  na podstawie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe  z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na Zadanie/Pytanie Finałowe. 

10. Jednemu Uczestnikowi Niezależna Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę.

11. W celu przekazania nagrody, nagrodzony uczestnik (Zwycięzca), jest zobowiązany podać swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody  (tj. imię, nazwisko, adres, oraz dane jednostki wraz adresem gdzie ma być przekazana nagroda: ulica,  nr domu/, kod pocztowy, miejscowość. Podanie danych jednostki jest obowiązkowe, danych osobowych jest dobrowolne.

12. Zwycięzca, któremu  Niezależna  Komisja Konkursowa przyznana nagrodę, zostanie   o tym powiadomiony telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał wiadomość SMS). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestnika w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie    na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

13. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu uprawniające do gry o nagrody. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi    do dyspozycji Organizatora.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) nagroda główna - 2  aparaty  powietrzne firm  FASER o wartości 3000 zł brutto każdy, nagrodę wygrywa jedna osoba (OSP ),

b) nagrody pocieszenia - 5 profesjonalnych latarek, wygrywa 5 osób,

c) nagrody pocieszenia – 10 podkoszulków, wygrywa  1 osoba ( OSP ),

    (napisy: tył : STRAŻ, przód: LOGO OSP/PSP).

Łączna pula nagród to  8000 zł  (osiem tysięcy złotych ) brutto.

2. Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu.

3. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Uczestników numer konta bankowego lub adres w ciągu 14 dni od daty poinformowania laureatów o wygranej, przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora, skąd odpowiednio Zwycięzca bądź uprawniony uczestnik będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki.

4. Nagrodę główną  można przekazać nieodpłatnie  innej jednostce za zgodą Organizatora konkursu.

§5 Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.

2. Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba.

3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony      z udziału w Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik znał Zadanie/Pytanie Finałowe, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał   z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem.   

§6 Postępowanie Reklamacyjne  

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Fundacja Rozwoju Ochrony  Przeciwpożarowej ,  31-976 Kraków, os Szkolne 8/36 z dopiskiem " FROP - APARATY” do dnia 10 grudzień 2016 r.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz  .

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu. 

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.   

§7 Ochrona Danych Osobowych  

1. Zwycięzcy konkursu mają praco do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu oraz wysyłka nagród. 

3. Po zakończeniu konkursu w terminie 30 dni od zakończenia konkursu,  dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych.

§8  Postanowienia Końcowe 

1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.frop.pl   www.frop.eu   i  FB

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 

[B] – Województwo podlaskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

300

Komenda Miejska PSP Białystok

340

Komenda Miejska PSP Suwałki

360

Komenda Miejska PSP Łomża

400

Komenda Powiatowa PSP Augustów

410

Komenda Powiatowa PSP Bielsk Podlaski

420

Komenda Powiatowa PSP Grajewo

430

Komenda Powiatowa PSP Hajnówka

440

Komenda Powiatowa PSP Kolno

450

Komenda Powiatowa PSP Mońki

460

Komenda Powiatowa PSP Sejny

470

Komenda Powiatowa PSP Siemiatycze

480

Komenda Powiatowa PSP Sokółka

490

Komenda Powiatowa PSP Wysokie Mazowieckie

500

Komenda Powiatowa PSP Zambrów

[C] – Województwo kujawsko-pomorskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu

300

Komenda Miejska PSP Bydgoszcz

340

Komenda Miejska PSP Toruń

360

Komenda Powiatowa PSP Włocławek

400

Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kujawski

410

Komenda Powiatowa PSP Brodnica

420

Komenda Powiatowa PSP Chełmno

430

Komenda Powiatowa PSP Golub-Dobrzyń

440

Komenda Miejska PSP Grudziądz

460

Komenda Powiatowa PSP Inowrocław

470

Komenda Powiatowa PSP Lipno

480

Komenda Powiatowa PSP Mogilno

490

Komenda Powiatowa PSP Nakło nad Notecią

500

Komenda Powiatowa PSP Radziejów Kujawski

510

Komenda Powiatowa PSP Rypin

520

Komenda Powiatowa PSP Sępólno Krajeńskie

530

Komenda Powiatowa PSP Świecie

540

Komenda Powiatowa PSP Tuchola

550

Komenda Powiatowa PSP Wąbrzeźno

560

Komenda Powiatowa PSP Żnin

[D] – Województwo dolnośląskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu

300

Komenda Miejska PSP Wrocław

330

OSP podległe KM PSP Wrocław

340

Komenda Miejska PSP Jelenia Góra

360

Komenda Miejska PSP Legnica

380

Komenda Miejska PSP Wałbrzych

400

Komenda Powiatowa PSP Bolesławiec

410

Komenda Powiatowa PSP Dzierżoniów

420

Komenda Powiatowa PSP Głogów

431

Komenda Powiatowa PSP Góra

440

Komenda Powiatowa PSP Jawor

450

Komenda Powiatowa PSP Kamienna Góra

460

Komenda Powiatowa PSP Kłodzko

470

Komenda Powiatowa PSP Lubań

480

Komenda Powiatowa PSP Lubin

490

Komenda Powiatowa PSP Lwówek Śląski

500

Komenda Powiatowa PSP Milicz

510

Komenda Powiatowa PSP Oleśnica

520

Komenda Powiatowa PSP Oława

530

Komenda Powiatowa PSP Polkowice

540

Komenda Powiatowa PSP Strzelin

550

Komenda Powiatowa PSP Środa Śląska

560

Komenda Powiatowa PSP Świdnica

570

Komenda Powiatowa PSP Trzebnica

580

Komenda Powiatowa PSP Wołów

590

Komenda Powiatowa PSP Ząbkowice Śląskie

600

Komenda Powiatowa PSP Zgorzelec

610

Komenda Powiatowa PSP Złotoryja

[E] – Województwo łódzkie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi

300

Komenda Miejska PSP Łódź

320

OSP podległe KM PSP Łódź

330

Komenda Miejska PSP Piotrków Trybunalski

350

Komenda Miejska PSP Skierniewice

400

Komenda Powiatowa PSP Bełchatów

410

Komenda Powiatowa PSP Brzeziny

420

Komenda Powiatowa PSP Kutno

430

Komenda Powiatowa PSP Łask

440

Komenda Powiatowa PSP Łęczyca

450

Komenda Powiatowa PSP Łowicz

460

Komenda Powiatowa PSP Łódź Wschodnia

470

Komenda Powiatowa PSP Opoczno

480

Komenda Powiatowa PSP Pabianice

490

Komenda Powiatowa PSP Pajęczno

500

Komenda Powiatowa PSP Poddębice

510

Komenda Powiatowa PSP Radomsko

520

Komenda Powiatowa PSP Rawa Mazowiecka

530

Komenda Powiatowa PSP Sieradz

540

Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Mazowiecki

550

Komenda Powiatowa PSP Wieluń

560

Komenda Powiatowa PSP Wieruszów

570

Komenda Powiatowa PSP Zduńska Wola

580

Komenda Powiatowa PSP Zgierz

[F] – Województwo lubuskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim

300

Komenda Miejska PSP Gorzów Wielkopolski

340

Komenda Miejska PSP Zielona Góra

360

Komenda Powiatowa PSP Krosno Odrzańskie

370

Komenda Powiatowa PSP Międzyrzecz

380

Komenda Powiatowa PSP Nowa Sól

390

Komenda Powiatowa PSP Słubice

400

Komenda Powiatowa PSP Strzelce Krajeńskie

410

Komenda Powiatowa PSP Sulęcin

420

Komenda Powiatowa PSP Świebodzin

430

Komenda Powiatowa PSP Wschowa

440

Komenda Powiatowa PSP Żagań

450

Komenda Powiatowa PSP Żary

[G] – Województwo pomorskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku

300

Komenda Miejska PSP Gdańsk

330

Komenda Powiatowa PSP Pruszcz Gdański

340

Komenda Miejska PSP Słupsk

400

Komenda Powiatowa PSP Bytów

410

Komenda Powiatowa PSP Chojnice

420

Komenda Powiatowa PSP Człuchów

430

Komenda Miejska PSP Gdynia

440

Komenda Powiatowa PSP Kartuzy

450

Komenda Powiatowa PSP Kościerzyna

460

Komenda Powiatowa PSP Kwidzyn

470

Komenda Powiatowa PSP Lębork

480

Komenda Powiatowa PSP Malbork

490

Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Gdański

500

Komenda Powiatowa PSP Puck

510

Komenda Miejska PSP Sopot

520

Komenda Powiatowa PSP Starogard Gdański

530

Komenda Powiatowa PSP Sztum

540

Komenda Powiatowa PSP Tczew

550

Komenda Powiatowa PSP Wejherowo

[K] – Województwo małopolskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie

300

Komenda Miejska PSP Kraków

320

OSP podległe KM PSP Kraków

340

Komenda Miejska PSP Nowy Sącz

360

Komenda Miejska PSP Tarnów

400

Komenda Powiatowa PSP Bochnia

410

Komenda Powiatowa PSP Brzesko

420

Komenda Powiatowa PSP Chrzanów

430

Komenda Powiatowa PSP Dąbrowa Tarnowska

440

Komenda Powiatowa PSP Gorlice

450

Komenda Powiatowa PSP Limanowa

460

Komenda Powiatowa PSP Miechów

470

Komenda Powiatowa PSP Myślenice

490

Komenda Powiatowa PSP Nowy Targ

500

Komenda Powiatowa PSP Olkusz

510

Komenda Powiatowa PSP Oświęcim

520

Komenda Powiatowa PSP Proszowice

530

Komenda Powiatowa PSP Sucha Beskidzka

540

Komenda Powiatowa PSP Zakopane

550

Komenda Powiatowa PSP Wadowice

560

Komenda Powiatowa PSP Wieliczka

[L] – Województwo lubelskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie

300

Komenda Miejska PSP Lublin

340

Komenda Miejska PSP Biała Podlaska

360

Komenda Miejska PSP Chełm

380

Komenda Miejska PSP Zamość

400

Komenda Powiatowa PSP Biłgoraj

410

Komenda Powiatowa PSP Hrubieszów

420

Komenda Powiatowa PSP Janów Lubelski

430

Komenda Powiatowa PSP Krasnystaw

440

Komenda Powiatowa PSP Kraśnik

450

Komenda Powiatowa PSP Lubartów

460

Komenda Powiatowa PSP Łęczna

470

Komenda Powiatowa PSP Łuków

480

Komenda Powiatowa PSP Opole Lubelskie

490

Komenda Powiatowa PSP Parczew

500

Komenda Powiatowa PSP Puławy

510

Komenda Powiatowa PSP Radzyń Podlaski

520

Komenda Powiatowa PSP Ryki

530

Komenda Powiatowa PSP Świdnik

540

Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Lubelski

550

Komenda Powiatowa PSP Włodawa

[W] – Województwo mazowieckie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

300[W]

Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

360[W]

OSP podległe KM PSP Warszawa

370[W]

380[W]

330

Komenda Miejska PSP Radom

340

Komenda Miejska PSP Ostrołęka

360

Komenda Miejska PSP Płock

380

Komenda Miejska PSP Siedlce

400

Komenda Powiatowa PSP Białobrzegi

410

Komenda Powiatowa PSP Ciechanów

420

Komenda Powiatowa PSP Garwolin

430

Komenda Powiatowa PSP Gostynin

440

Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Mazowiecki

450

Komenda Powiatowa PSP Grójec

460

Komenda Powiatowa PSP Kozienice

470

Komenda Powiatowa PSP Legionowo

480

Komenda Powiatowa PSP Lipsko

490

Komenda Powiatowa PSP Łosice

500

Komenda Powiatowa PSP Maków Mazowiecki

510

Komenda Powiatowa PSP Mińsk Mazowiecki

520

Komenda Powiatowa PSP Mława

530

Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Mazowiecki

540

Komenda Powiatowa PSP Ostrów Mazowiecki

550

Komenda Powiatowa PSP Otwock

560

Komenda Powiatowa PSP Piaseczno

570

Komenda Powiatowa PSP Płońsk

580

Komenda Powiatowa PSP Pruszków

590

Komenda Powiatowa PSP Przasnysz

600

Komenda Powiatowa PSP Przysucha

610

Komenda Powiatowa PSP Pułtusk

620

Komenda Powiatowa PSP Sierpc

630

Komenda Powiatowa PSP Sochaczew

640

Komenda Powiatowa PSP Sokołów Podlaski

650

Komenda Powiatowa PSP Szydłowiec

660

Komenda Powiatowa PSP Warszawa Zachód

670

Komenda Powiatowa PSP Węgrów

680

Komenda Powiatowa PSP Wołomin

690

Komenda Powiatowa PSP Wyszków

700

Komenda Powiatowa PSP Zwoleń

710

Komenda Powiatowa PSP Żuromin

720

Komenda Powiatowa PSP Żyrardów

840

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Pionkach

850

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Warszawie

[N] – Województwo warmińsko-mazurskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

300

Komenda Miejska PSP Olsztyn

340

Komenda Miejska PSP Elbląg

400

Komenda Powiatowa PSP Bartoszyce

410

Komenda Powiatowa PSP Braniewo

420

Komenda Powiatowa PSP Działdowo

430

Komenda Powiatowa PSP Ełk

440

Komenda Powiatowa PSP Giżycko

450

Komenda Powiatowa PSP Gołdap

460

Komenda Powiatowa PSP Iława

470

Komenda Powiatowa PSP Kętrzyn

480

Komenda Powiatowa PSP Lidzbark Warmiński

490

Komenda Powiatowa PSP Mrągowo

500

Komenda Powiatowa PSP Nidzica

510

Komenda Powiatowa PSP Nowe Miasto Lubawskie

520

Komenda Powiatowa PSP Olecko

530

Komenda Powiatowa PSP Ostróda

540

Komenda Powiatowa PSP Pisz

550

Komenda Powiatowa PSP Szczytno

560

Komenda Powiatowa PSP Węgorzewo

[O] – Województwo opolskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu

300

Komenda Miejska PSP Opole

400

Komenda Powiatowa PSP Brzeg

410

Komenda Powiatowa PSP Głubczyce

420

Komenda Powiatowa PSP Kędzierzyn-Koźle

430

Komenda Powiatowa PSP Kluczbork

440

Komenda Powiatowa PSP Krapkowice

450

Komenda Powiatowa PSP Namysłów

460

Komenda Powiatowa PSP Nysa

470

Komenda Powiatowa PSP Olesno

480

Komenda Powiatowa PSP Prudnik

490

Komenda Powiatowa PSP Strzelce Opolskie

[P] – Województwo wielkopolskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

300

Komenda Miejska PSP Poznań

310

OSP podległe KM PSP Poznań

340

Komenda Miejska PSP Kalisz

360

Komenda Miejska PSP Konin

380

Komenda Miejska PSP Leszno

400

Komenda Powiatowa PSP Chodzież

410

Komenda Powiatowa PSP Czarnków Trzcianka

420

Komenda Powiatowa PSP Gniezno

430

Komenda Powiatowa PSP Gostyń

441

Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Wielkopolski

450

Komenda Powiatowa PSP Jarocin

460

Komenda Powiatowa PSP Kępno

470

Komenda Powiatowa PSP Koło

480

Komenda Powiatowa PSP Kościan

490

Komenda Powiatowa PSP Krotoszyn

500

Komenda Powiatowa PSP Międzychód

510

Komenda Powiatowa PSP Nowy Tomyśl

520

Komenda Powiatowa PSP Oborniki

530

Komenda Powiatowa PSP Ostrów Wielkopolski

540

Komenda Powiatowa PSP Ostrzeszów

550

Komenda Powiatowa PSP Piła

560

Komenda Powiatowa PSP Pleszew

570

Komenda Powiatowa PSP Rawicz

580

Komenda Powiatowa PSP Słupca

590

Komenda Powiatowa PSP Szamotuły

600

Komenda Powiatowa PSP Śrem

610

Komenda Powiatowa PSP Środa Wielkopolska

620

Komenda Powiatowa PSP Turek

630

Komenda Powiatowa PSP Wągrowiec

640

Komenda Powiatowa PSP Wolsztyn

650

Komenda Powiatowa PSP Września

660

Komenda Powiatowa PSP Złotów

[R] – Województwo podkarpackie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

300

Komenda Miejska PSP Rzeszów

340

Komenda Miejska PSP Krosno

360

Komenda Miejska PSP Przemyśl

380

Komenda Miejska PSP Tarnobrzeg

400

Komenda Powiatowa PSP Ustrzyki Dolne

410

Komenda Powiatowa PSP Brzozów

420

Komenda Powiatowa PSP Dębica

430

Komenda Powiatowa PSP Jarosław

440

Komenda Powiatowa PSP Jasło

450

Komenda Powiatowa PSP Kolbuszowa

460

Komenda Powiatowa PSP Lesko

470

Komenda Powiatowa PSP Leżajsk

480

Komenda Powiatowa PSP Lubaczów

490

Komenda Powiatowa PSP Łańcut

500

Komenda Powiatowa PSP Mielec

510

Komenda Powiatowa PSP Nisko

520

Komenda Powiatowa PSP Przeworsk

530

Komenda Powiatowa PSP Ropczyce

540

Komenda Powiatowa PSP Sanok

550

Komenda Powiatowa PSP Stalowa Wola

560

Komenda Powiatowa PSP Strzyżów

[S] – Województwo śląskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

300

Komenda Miejska PSP Katowice

330

Komenda Miejska PSP Bielsko Biała

350

Komenda Miejska PSP Częstochowa

400

Komenda Powiatowa PSP Będzin

410

Komenda Miejska PSP Bytom

420

Komenda Miejska PSP Chorzów

430

Komenda Powiatowa PSP Cieszyn

440

Komenda Miejska PSP Dąbrowa Górnicza

450

Komenda Miejska PSP Gliwice

470

Komenda Miejska PSP Jastrzębie Zdrój

480

Komenda Miejska PSP Jaworzno

490

Komenda Powiatowa PSP Kłobuck

500

Komenda Powiatowa PSP Lubliniec

510

Komenda Powiatowa PSP Mikołów

520

Komenda Miejska PSP Mysłowice

530

Komenda Powiatowa PSP Myszków

540

Komenda Miejska PSP Piekary Śląskie

550

Komenda Powiatowa PSP Pszczyna

560

Komenda Powiatowa PSP Racibórz

570

Komenda Miejska PSP Ruda Śląska

580

Komenda Miejska PSP Rybnik

600

Komenda Miejska PSP Siemianowice Śląskie

610

Komenda Miejska PSP Sosnowiec

620

Komenda Miejska PSP Świętochłowice

630

Komenda Powiatowa PSP Tarnowskie Góry

640

Komenda Miejska PSP Tychy

660

Komenda Powiatowa PSP Wodzisław Śląski

670

Komenda Miejska PSP Zabrze

680

Komenda Powiatowa PSP Zawiercie

690

Komenda Miejska PSP Żory

700

Komenda Powiatowa PSP Żywiec

[T] – Województwo świętokrzyskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach

300

Komenda Miejska PSP Kielce

400

Komenda Powiatowa PSP Busko Zdrój

410

Komenda Powiatowa PSP Jędrzejów

420

Komenda Powiatowa PSP Kazimierza Wielka

430

Komenda Powiatowa PSP Końskie

440

Komenda Powiatowa PSP Opatów

450

Komenda Powiatowa PSP Ostrowiec Świętokrzyski

460

Komenda Powiatowa PSP Pińczów

470

Komenda Powiatowa PSP Sandomierz

480

Komenda Powiatowa PSP Skarżysko Kamienna

490

Komenda Powiatowa PSP Starachowice

500

Komenda Powiatowa PSP Staszów

510

Komenda Powiatowa PSP Włoszczowa

[Z] – Województwo zachodniopomorskie

Prefiks

Jednostka

220

Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie

300

Komenda Miejska PSP Szczecin

330

Komenda Miejska PSP Koszalin

400

Komenda Powiatowa PSP Białogard

410

Komenda Powiatowa PSP Choszczno

420

Komenda Powiatowa PSP Drawsko Pomorskie

430

Komenda Powiatowa PSP Goleniów

440

Komenda Powiatowa PSP Gryfice

450

Komenda Powiatowa PSP Gryfino

460

Komenda Powiatowa PSP Kamień Pomorski

470

Komenda Powiatowa PSP Kołobrzeg

480

Komenda Powiatowa PSP Łobez

490

Komenda Powiatowa PSP Myślibórz

500

Komenda Powiatowa PSP Police

510

Komenda Powiatowa PSP Pyrzyce

520

Komenda Powiatowa PSP Sławno

530

Komenda Powiatowa PSP Stargard Szczeciński

540

Komenda Powiatowa PSP Szczecinek

550

Komenda Powiatowa PSP Świdwin

560

Komenda Miejska PSP Świnujście

570

Komenda Powiatowa PSP Wałcz